دیشب جانشینان جناب خان معرفی شدند و اولین استنداپ این عروسکان بود وبرای دیدن قسمتی از اجرای دیشب به ادامه مطلب بروید